رفتن به محتوای اصلی

ترفندهای ساختن

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.