×
×

چگونگی مجالس حسینی دربیان رهبرانقلاب

چگونگی مجالس حسینی دربیان رهبرانقلاب

عزاداری دربیانات رهبری

۱-مجالس حسینی باید به مردم آگاهی بدهد

مجالس حسینی نخست باید به مردم آگاهی بدهد وبه صرف یادونام حسین بن علی علیه السلام اکتفا نکند؛آن فداکاری وحرکتی می تواند سرمشق بشود که برای خداوبابصیرت وباتعیین هدف انجام شده باشد پس روشن کنیم که حرکت امام حسین هدف داشته بابصیرت بوده و هدفش چه بوده است.

مابایدبرای جوانمان روشن کنیم که حسین بن علی  علیه السلام باکمال بصیرت می دانست جانش هم درخطر خواهد افتاد, اما آماده بود می دانست طوفان ظلم او ویارانش راخواهد سوزاند اما آماده بود .

وقتی ما این رابرای جوانمان روشن می کنیم  جوان ما درمیدان جنگ این جمله رامی نویسد:پدر،مادر،برادران!بدانید من ازروی بصیرت رفتم. وراست می گوید.

۲-مجالس اباعدالله نباید محل ترویج اندیشه های ضدانقلابی باشد
مجالس ماباید نقش ضدانقلاب بازی نکند .تعجب می کنید؟مگرممکن است مجلس امام حسین علیه السلام نقش ضدانقلاب بازی کند؟بله اگر درمحافل ومجالسی که به نام حسین علیه السلام ودین تشکیل می شوند، کوشش بشود تااندیشه های ضدانقلاب ازانواع اقسام راه ها گسترش پیداکند می شود ضدانقلاب.

نمونه ای ازاندیشه ضدانقلاب

یادتان هست زمان های اختناق عده ای می گفتند چون امام زمان مهدی موعود خواهد آمد ودنیاراپرازعدل ودادخواهد کرد پس شما بی خود زحمت نکشید بناست اوکارها رادرست کند وتا آقاهم نیاید فایده ای ندارد. آن روزعده ای دیگر می گفتند: امام زمان البته تشریف می آورند وحکومت جهانی عدل اسلامی راتشکل  می دهند اما این به آن معنا نیست که تاقبل ازظهوراو بنده وشما درفکرتشکیل حکومت عدل اسلامی دریک گوشه ازدنیانباشیم مقدمات کارآن حکومت عدل جهانی راآماده نکنیم وباظلم مبارزه نکنیم ما کارمان رامی کنیم امام زمان هم یقینا ماراکمک خواهدکرد چه اکنون که درپرده غیبت هستند وچه انشاءالله وقتی ظاهر شدند ماسربازان حضرت خوهیم بود.

اکنون نیز درمجالس ومحافل گاهی دیده می شود مردم راازادامه وگسترش انقلاب مأیوس می کند واین کارتفکر غلط راجایگزین کردن است.

اگر توکل به خدا، آگاهی، بصیرت، ایجاد روح حماسه وفداکاری نبود این مجالس تکلیف خودش رادراین زمان انجام نداده است. 

مجالس روضه کارآمد وناکارآمد

این مجالس ازآن روزی کارایی پیداکرد که این افکار اسلامی اصیل دراین مجالس راه یافت وگرنه درگذشته اگرروزعاشورا می آمدیم دوکلمه حرف بزنیم می گفتند آقاروز عاشورا وقت حرف زدن است؟حالا حرف نمی زدند می خواستند به جایش چه کاری بکنند؟آیاشعریاروضه ای بخوانند تامردم راروشن کنند ؟خیر می خواستند مشغول همان کارهایی بشوند که میدانید هیچ گونه هدایتی درآنها نبود.


منبع :بیانات امام خامنه ای در۵۹/۸/۱۶برگرفته ازکتاب آفتاب درمصاف

  • ۱۳۹۵/۷/۱ - ۱۶:۲۹
  • نظرات ۰