×
×

من وزمین وزمان

من وزمین وزمان

در این اثر کودکان پیش دبستانی وسال های اول دبستان :

با منظومه شمسی ، خورشید ، زمین،ماه، وسایر سیارات آشنا می شوند.

با انواع گردش زمین به دور خود وخورشید،ایجاد روز وشب ، فصل ها وحالت های مختلف ماه آشنا می گردند.

با قاره، کشور ، استان، شهر ، محله وخانه آشنا می گردند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۹/۲۷ - ۹:۷
  • نظرات ۰