×
×

مشق خوب

مشق خوب

نام کتاب: مشق خوب/داستان نامه ای پیرامون زندگانی امام رضا

نویسنده:نوید برکچیان

نشر : آستان قدس رضوی

مخاطب: نوجوانان

سخنی با نوجوانان:

داستان های کتاب به گونه ای انتخاب شده است ، تا درمجموع تصویری کلی از تاریخ زندگانی امام رضا به دست دهد.

در تصویر گری داستان ها بنا بر این بوده جزییات بیشتری به تصویر درآید تا تخیل شما را به داستان پردازی درباره آن جزییات دعوت کند.

تا بدین ترتیب خودتان بتوانید برای تصویر هر داستان با توجه به محور آن ،داستان بگویید.

بعد از هر داستان دوصفحه خالی درنظر گرفته شده است. این صفحه ها میتواند دفتر یادداشت شما یا کتاب داستانی باشد که خودتان نوشته اید.

  • ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۳:۵۴
  • نظرات ۰