×
×

#کاردستی_مذهبی

مقطع ابتدایی
مقطع ابتدایی
کاردستی مذهبی
مقطع دبستان
مقطع ابتدایی
کاردستی
کاردستی
کاردستی
ازمجموعه کاردستی های قرآنی
کودکان با ساخت کاردستی گاو با مفاهیم دینی پیرامون آن آشنا می گردند.