×
×

کلاسداری

همراه سازی دانش آموز بامربی
معیارهای روزنامه دیواری مطلوب
برای آن که تدریسی مطلوب تر داشته باشد خواندن این مقاله به شما پیشنهاد میگردد.
روش قصه گویی حجت الاسلام راستگو
تکنولوژی کلاسداری
مربی باید ازروش هایی که شخصیت اورا دوست داشتنی می کند استفاده کند