×
×

کاردستی مذهبی

کودکان با ساخت گوسفند با مفاهیم دینی پیرامون آن آشنا می شوند.
نماز دژی مستکم در برابر وسوسه های شیطان است
شما کودکان عزیز در این جا با نحوه ساخت پرچم زیبای عاشورایی آشنا می شوید خودتان با فراهم آوردن لوازم مورد نیاز شروع به ساختن پرچم کنید