×
×

خلاقیت

ویژه پیش دبستان
ویژه کودکان
کاردستی
ازمجموعه کاردستی های قرآنی
کودکان با ساخت کاردستی گاو با مفاهیم دینی پیرامون آن آشنا می گردند.
کودکان با ساخت گوسفند با مفاهیم دینی پیرامون آن آشنا می شوند.
نمایشنامه غدیر
مناسب برای مقطع دبستان